Infobulletin 2 Januari 2018

Allereerst de beste wensen namens het bestuur van Duurzaam Overloon! Wij hopen dat ons allen het een goed, gezond en zonnig 2018 mag worden.

Hierbij het 7de infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! met daarin het overzicht van de laatste stand van zaken.

Alle inleg is binnen

Medio December zijn de laatste inleg betalingen van de leden ontvangen. Daarmee kunnen we nu formeel verplichtingen aangaan richting onze leveranciers en andere partijen.

Netkoppeling zeer duur.

Medio November ontvingen wij de finale technische oplossing voor de netkoppeling van de installaties en de daarbij behorende offertes van Enexis, Fudura en van Gemert. Hier liepen we tegen een zware tegenvaller aan. Daar waar we voor de aansluiting en koppeling een hoog bedrag begroot hadden van 35.000 euro bleek alles opgeteld uit te komen op ruim 78.000 euro. Zeer veel meer dan deskundigen ons hadden gemeld wat het zou moeten kosten.

Dit zonder meer accepteren zou betekenen dat we de gemelde verwachtte kosten van ongeveer 300 euro per paneel bij lange na niet zouden halen. Dit was voor ons niet acceptabel. Vandaar dat we dus ook nog geen opdracht hebben verstrekt voor de aanleg. We zijn terug gegaan naar het inwinnen van een uitgebreider advies en om alternatieve oplossingen technisch en financieel in te kaart te brengen. Die hebben we nu technisch in beeld maar nog niet kosten technisch. Partijen hebben toegezegd dat we op 8 januari de kosten ervan binnen hebben. Dit duurt langer dan we wensen. Het feit dat het druk is in de bouw helpt ons hier niet echt met de door ons gewenste snelheid.

Hierdoor weten we ook dat er in November nieuwe wetgeving is gekomen die hier mogelijk ook kansen biedt. Het betreft de zogenaamde MLOEA aansluiting (Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting). Hierbij zouden we onze installatie direct kunnen koppelen aan die van het Oorlogsmuseum en De Pit.

Dit is wel iets wat het Oorlogsmuseum vanaf dag één uitdrukkelijk niet wil. Echter mogelijk kan dit structurele kosten voordelen opleveren voor de eigenaren van de installatie daar men dan over de door onze installatie geleverde stroom geen transportkosten hoeft af te dragen. Dit zou van invloed kunnen zijn op hun standpunt. We onderzoeken deze oplossing nog in al zijn consequenties met en voor zowel DO! als het Oorlogsmuseum en De Pit. Vanwege de recentheid van de regeling mag deze pas effectief vanaf 24 maart 2018 worden toegepast.

Aanmelden bij Greenchoice

We hebben in December de partnerovereenkomst met Greenchoice getekend. Dat betekend dat jullie je aan kunnen melden via de speciale webpagina van Greenchoice Overloon.

https://www.greenchoice.nl/duurzaamoverloon/

De overstap naar Greenchoice als energieleverancier kun je daar maken

Als jullie je aanmelden via deze link ben je automatisch gekoppeld aan de samenwerking overeenkomst met DO! Dit betekend dat DO! dan automatisch de 27,50 jaarlijkse fee van Greenchoice krijgt.

Advies van Greenchoice is om, indien het kan, zo snel mogelijk te wisselen. Energieprijzen zijn stijgend en in 2018 zal een gemiddeld gezin ongeveer 40-50 Euro per jaar duurder uit zijn (Dit voor alle energieleveranciers)

Voor elke overeenkomst die in 2017 is getekend en de teldatum jaarlijks 31 December is krijgen we voor alle aangemelde leden die op 31 december aangemeld zijn over 2017 reeds de 27,50 euro voor DO!.

Hierbij willen we nog wel een belangrijke kanttekening te maken. Voor mensen die zich aanmelden bij Greenchoice via een energie vergelijkingssite (bijvoorbeeld pricewise.nl of gaslicht.com, etc.) krijgt DO! geen jaarlijkse bijdrage van 27,50 euro. Op deze sites worden regelmatig erg scherpe kortingen gegeven door de energiebedrijven aan klanten. Het kan dus zijn dat aanmelding bij Greenchoice via dergelijke site goedkoper is dan via de bovenstaande link. Bij aanmeldingen via een van die sites zullen we die 27,50 Euro dus als DO! met het lid moeten verrekenen. Kortom maak hier alleen gebruik van als het verschil op jaarbasis groter is dan 27,50. Ja!! dit kan voorkomen echter die vergelijkingssites wisselen dagelijks van prijzen dus wij kunnen als DO! daar geen advies in geven. DO! heeft daar geen invloed op.

Mocht je toch goedkoper uit zijn dan is het goed te weten dat de saldering van de energiebelasting wel gewoon via Greenchoice wordt geregeld. Natuurlijk alleen als je voor Greenchoice kiest.

Jaarlijkse Greenchoice bijdrage ook voor niet DO! lid klanten

Goed nieuws is dat Greenchoice ter stimulering van onze coöperatie ook 27,50 euro per jaar aan DO! betaald voor reguliere Greenchoice klanten die zich aanmelden via bovenstaande link.

Kortom als Uw buurman, vader, neef, nicht of vriend in het postcoderoos gebied woont en zich via DO! aansluit bij Greenchoice als energie leverancier krijgt DO! Daarvoor een bijdrage. Hij of zij hoeft daarvoor geen lid te zijn van DO. Op deze wijze stimuleert Greenchoice de verdere ontwikkeling van duurzame stroom in Nederland.

De Pit is ook aangesloten

Tijdens de onderhandelingen met Greenchoice hebben we ook een nieuw energiecontract met Greenchoice gesloten als leverancier voor stroom en Gas aan De Pit. Deze prijzen zijn voor 3 jaar vastgelegd. We hebben een besparing weten te realiseren van ruim 1500,– per jaar voor De Pit op de kosten voor stroom en gas.

Tevens is de Pit aangemerkt als onderdeel van Duurzaam Overloon! en daarom vangt DO! een jaarlijkse grootverbruiker bijdrage van 100,– Euro per jaar.

Energiebelasting op stroom in 2018 naar 12,6 cent

Op de valreep van dit infobulletin is ons door Greenchoice gemeld dat de energiebelasting op stroom voor 2018 is vastgesteld op 12,6 cent . Dit was ruim 12,1 cent. Oftewel een stijging van ruim 4%.  Het slechte nieuws hiervan is dat onze stroom als consument dus duurder wordt. Het goede nieuws is dat voor deelnemers in onze zonnepanelen project de opbrengst van de gesaldeerde energiebelasting dus ook een 4% hoger is. Oftewel het financieel rendement beter wordt.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Offerte en technische uitvoering aansluiting met Enexis nieuwe versie
 • Overleg met het Oorlogsmuseum en De Pit over de mogelijkheden van aansluitingen
 • Dak belasting berekeningen door de constructeurs van De Pit en het Oorlogsmuseum
 • Aanvraag offertes voor verzekering en onderhoud

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met :

Het Duurzaam Overloon team: Stijn, Eric, Dennis en Herman

Infobulletin 8 November 2017

Hierbij het 6de infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! met daarin het overzicht van de eerste algemene leden vergadering op woensdag 8 oktober.

 Zonnedak is opnieuw overtekend

De uitbreiding van 1200 naar 1440 panelen is uiterst succesvol verlopen. Alle 1440 panelen zijn verkocht. En inmiddels zijn er 3 inschrijvers die nog mee willen doen. We hebben als bestuur besloten nu eerst de 1440 panelen te realiseren. Nieuwe aanmelders zijn nog steeds van harte welkom maar komen op een reservelijst. Zodra er panelen vrij komen zullen we die mensen de kans bieden. Mocht de groep reservisten groot genoeg worden dan  zullen we overwegen of we een additioneel dak zullen zoeken.

Het zonnedak van Duurzaam Overloon! Wordt het grootste bekende postcoderoos zonnedak van Nederland.

Penningmeester Herman Voesten

Tijdens de vergadering is Herman Voesten gekozen als bestuurslid in de functie van penningmeester.  Herman werd met 55 stemmen voor en 0 stemmen tegen verkozen.

Installateur van de installatie wordt van Gemert

We hebben de aanbiedingenfase afgerond en van de initiële benaderde bedrijven hebben er 3 een offerte uitgebracht. Thijsen Elektro uit Deurne, Van Gemert uit Overloon en Tijssens uit Heeze.  Bij de uitbreiding van 1200 naar 1440 panelen hebben we alleen de laatste 2 nog gevraagd mee te doen omdat ze beduidend beter waren. Uiteindelijk hebben we 2 zeer scherpe offertes gekregen met een prijs van 0,76 Euro/Wattpiek.  Dit ligt ruim 10% lager als andere coöperaties dit jaar hebben gerealiseerd. Kortom een zeer goede aanbieding.

De keuze is gevallen op de aanbieding van Van Gemert. Deze was technisch uitstekend, iets duurder maar wel met een opbrengstgarantie in de eerste 2 jaar. Dus we krijgen een lokale installatie.

Energiepartner wordt Greenchoice

Ten aanzien van de energiepartner waren 3 offertes uitgezet, Qurrent, Engie en  Greenchoice. Het was zeer complex om de  aanbiedingen goed met elkaar te vergelijken.

Financieel voor de coöperatie was Engie duidelijk het beste. Echter financieel voor de Pit was Greenchoice de beste optie.  Uiteindelijk had het bestuur een stemadvies gegeven aan de leden voor Greenchoice i.v.m. klein prijsverschil, meer opbrengst voor de Pit en niet onbelangrijk Greenchoice is een echte voorloper in duurzame energie terwijl Engie juist door de consumentenbond wordt beoordeeld als een vervuiler (dat wil zeggen niet echt voor groene energie gaat) . Dit laatste vonden we als bestuur niet passen bij de doelstellingen van de coöperatie. Uiteindelijk was de laatste stem aan de leden.  De leden kozen in de stemming (zie foto) met 95% voor Greenchoice als energiepartner.

Stemming voor energiepartner

Inschrijfprijs nog niet definitief bekend

We hebben nog steeds geen finale inschrijfprijs. Dit komt met name doordat de kosten voor aansluiting van Enexis en de trafo nog onbekend zijn. De verwachting is nog steeds dat we ergens tussen de 290-300 Euro uit zullen komen.  Echter als de trafo en de aansluitingskosten tegen vallen kan het ook iets meer zijn.  Als dit lukt wordt het een zeer goede inschrijfprijs daar dit jaar andere coöperaties tussen de 310-320 euro per paneeldeel gerealiseerd worden.

Om dat we verder stappen willen maken en we tevens te maken hebben met het feit dat we naast de inleg ook de BTW moeten voorfinancieren hebben we besloten de inlegprijs nu vast te stellen op 325,–  Euro per paneeldeel.  Hiervoor ontvangen de leden op korte termijn een factuur welke binnen 2 weken dient te worden voldaan.  Formele opdracht voor installatie kan het bestuur pas geven als het geld op de rekening van coöperatie staat.

Uiteindelijk zullen we na afwikkeling als alle kosten ook onvoorzien betaald zijn en de BTW is teruggekregen van de belastingdienst het exacte bedrag weten. Het verschil tussen werkelijke kosten en de 325,– Euro wordt dan teruggestort aan de leden. Dit zal ergens in maart 2018 gebeuren.

Rendement ruim boven 6%

We hebben met alle tot dusver bekende kosten en investeringen het rendement doorgerekend. Dit komt uit op 6,32% per jaar. Dit is echter nog niet definitief maar zal daar wel in de buurt uitkomen.  Dit is beduidend beter dan de aanvankelijk genoemde ruim 4%. Maar wel duidelijk lager door de later genoemde 7% bij een grotere installatie. Redenen hiervoor zijn actueel een lagere energieprijs en de hogere kosten dan begroot voor de aansluiting en trafo.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Uitsturen facturen aan de leden voor de aankoop van paneeldelen
 • Offerte en technische uitvoering aansluiting met Enexis
 • Opmaak dakcontracten met de Pit en oorlogsmuseum
 • Aanvraag offertes voor verzekering en onderhoud

Plan is om in februari 2018 te installeren

Qua planning mikken we op een installatie uiterlijk februari 2018. In November hopen we alle inleg te krijgen zodat we de formele opdracht kunnen  geven. Van Gemert heeft dan nog 2 maanden nodig om te kunnen leveren.  Qua tijdsplanning wordt met name de aansluiting op het net mogelijk de bottleneck, dit duurt meestal een 3 maanden.

Kortom we hopen in maart 2018 de installatie in gebruik te nemen en dan gezamenlijk dit te vieren met een zonnefeest in de Pit.

Mocht je met betrekking tot de ledenoverkomst nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met :

Het Duurzaam Overloon team: Stijn, Eric, Antwan, Dennis en Herman

1e ledenvergadering

Zoals aangekondigd in het infobulletin van 27 september vindt op woensdag 8 november 2017 de eerste ledenvergadering plaats van Duurzaam Overloon!

Inmiddels zijn alle 1140 beschikbare paneeldelen gereserveerd en zijn we dus “uitverkocht”.

 

Hieronder alvast de voorlopige agenda voor de vergadering van 8 november.

 

Inloop vanaf 19.30 uur in de Blauwe zaal van De Pit, aanvang vergadering om 20.00 uur.

 

 • Opening (Stijn)
 • Mededelingen (Stijn)
 • Bestuurssamenstelling/ kandidaatstelling Herman Voesten als penningmeester (Stijn)
 • Toelichting op keuze van PV panelen leverancier (Dennis)
 • Keuze maken voor een energie leverancier (Stijn)
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

Wij hopen alle leden te begroeten op deze vergadering.

Tussenstand van de inschrijvingen.

Hieronder geven we een overzicht van het aantal leden en het aantal paneeldelen waarvoor definities is ingeschreven. Tijdens de voorinschrijving hebben 73 geïnteresseerden ingeschreven voor 954 paneeldelen. Sinds 1 augustus staat de definitieve inschrijving open, uiterlijk 15 september moest er definitief ingeschreven zijn. Door ook panelen op De Pit te plaatsen is er extra ruimte tot maximaal 1140 panelen. schrijf dus snel in want vol is dus vol!!

De stand op 31-10-2017 is:

aantal leden aantal ingeschreven paneeldelen
75 1140

Alle panelen zijn dus verkocht!

Infobulletin 27 september 2017

 

Energiecoöperatie Duurzaam Overloon!

Infobulletin 27 september 2017

 

Beste  deelnemer of toekomstig lid van DO!

 

Hierbij het 5de infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! waarin weer veel nieuws te melden valt.

 Zonnedak is overtekend

Het aantal gecontracteerde paneeldelen waarvoor is getekend is uitgekomen op 1011 stuks.

Oftewel een 111 meer dan de capaciteit die we hebben.  Tevens hebben zich gedurende de inschrijving nog 5 nieuwe deelnemers gemeld welke samen ook nog een 60-70 paneeldelen zouden willen.  We hebben in het bestuur besloten te gaan proberen niemand af te wijzen.

 

Project vergroot naar 1440 panelen

We hebben alle opties bekeken om te bezien hoe we de overtekening op kunnen lossen.

Op het dak van het oorlogsmuseum hadden we ruim gepland. Door daar wat strakker te leggen kunnen we er wat meer dan 1200 kwijt. Tevens kunnen we het dak van de Pit er ook in betrekken met een 140 tal panelen.

Het bestuur heeft daarom besloten om het beschikbare dak maximaal te benutten en het project te vergroten van 1200 naar 1440 panelen. Dit betekent dat we niemand van de huidige belangstellenden teleur hoeven te stellen en dat we nog ruimte hebben voor enkele extra deelnemers.   Wel zal door deze uitbreiding het project iets meer tijd vragen omdat de leveranciers die extra installatie nog aan moeten bieden.

 

Nog enkele leden mogelijk

Door de projectvergroting is er nog voor ruim 50 panelen ruimte voor nieuwe belangstellenden.  Dus mocht je nog mee willen doen meld je dan snel, de laatsten gaan op volgorde van aanmelding.

 

Inschrijfprijs nog niet bekend

Door de projectuitbreiding is de finale inschrijfprijs nog niet bekend. Door de grote belangstelling worden de kosten laag en zal de uiteindelijke prijs naar verwachting rond de 300 Euro per paneeldeel komen te liggen.

 

 Installatie

Van de 4 potentiële leveranciers die we benaderd hebben, hebben er 3 ook een aanbieding gemaakt. De aanbiedingen liggen scherp in de markt. Door de uitbreiding van het project hebben we nog geen keuze gemaakt. We vragen bij de 2 beste een aanvullende offerte voor de uitbreiding en bepalen dan de keuze. We verwachten met 2-3 weken dat te kunnen doen.

 

Ledenvergadering

We hebben besloten om op woensdag 8 november een ledenvergadering te houden in de Pit. Deze zal beginnen met een inloop en koffie vanaf 19:30 uur en het formele deel van de avond vanaf 20:00 uur.  We zullen dan de keuze van leverancier toe lichten en tevens de offertes van de energieleverancier presenteren waarop de vergadering de keuze zal maken.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Offerte en technische uitvoering aansluiting met Enexis
 • Aanvraag extra offerte installatie i.v.m. uitbreiding leverancier
 • Aanvraag offertes en beoordeling energie leverancier
 • Voorbereiding Ledenvergadering 8 November a.s.

Mocht je met betrekking tot de ledenovereenkomst nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met :

Het Duurzaam Overloon team: Stijn Eric, Antwan, Dennis en Herman

Infobulletin 3 september 2017

Hierbij het 4de infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! waarin weer veel nieuws te melden valt.

Inschrijvingen lopen zeer goed

Reeds in de 3 weken van de formele inschrijving hebben zich 34 leden met bijna 535 panelen zich contractueel aangemeld. Opvallend is dat veel deelnemers uiteindelijk met een hoger aantal panelen inschrijven dan aanvankelijk opgegeven.

Als alle nog te ontvangen overeenkomsten mee gaan doen gaan we overschreven worden. En wel over de 1000 panelen. Dat zou met de 300 van de Pit dus ruim 1300 stuks worden Mocht dit gebeuren dan gaan we proberen toch alles te realiseren. We houden jullie op de hoogte.

Voor al diegene die het nog niet gedaan hebben, we naderen de inschrijfdatum van 15 september dus zorg dat je bijtijds bent zodat je niet achter het net vist. Dus uiterlijk 15 september moet de getekende overeenkomst binnen zijn bij Duurzaam Overloon! Print de ontvangen overeenkomst 2x uit, parafeer de pagina’s en teken de laatste pagina. deponeer beide bij De Pit in de brievenbus en u ontvangt enkele dagen later een door het bestuur getekende versie retour.

Duurzame bankrekening geopend

Geheel in lijn met de doelstelling van Duurzaam Overloon! hebben we besloten om een bankrekening te openen bij de duurzaamste bank van Nederland de Triodos bank.

Penningmeester

We hebben goed nieuws Duurzaam Overloon! heeft een zeer goede kandidaat penningmeester gevonden. Herman Voesten , bij velen van jullie bekend als penningmeester van de voetbalclub, heeft besloten niet alleen lid te worden met een aantal panelen maar zich ook kandidaat te stellen als bestuurslid voor de functie van penningmeester.

Op de eerstvolgende ledenvergadering zal hij conform de statuten verkozen kunnen worden door de leden.

Uitvraag installatie

De uitvraag voor de levering van de zonne installatie is uitgestuurd naar de mogelijke leveranciers.

We hebben een lijst van mogelijke leveranciers in de regio in kaart gebracht en hier een eerste voorselectie op toegepast. Criteria voor de voorselectie waren: 1 omvang. Zijn ze groot genoeg om een dergelijke grote installatie in relatief korte tijd te instaleren. En 2: financiële sterkte van de onderneming. Zijn ze financieel sterk genoeg om geen risico’s te lopen bij de levering en voor garanties in de komende jaren.

Op basis hiervan zijn in eerste instantie 4 partijen uitgenodigd om een offerte te maken.

 1. Van Gemert in Overloon
 2. Janssen Beugen (heeft zich inmiddels teruggetrokken)
 3. Thijssen Elektro uit Deurne
 4. Tijssens uit Heeze (deze hebben ook de installatie van het oorlogsmuseum geleverd)

Schouw voor de potentiële leveranciers

Op 1 september heeft de schouw voor de mogelijke leveranciers plaatsgevonden op het dak van het Oorlogsmuseum. Zie de foto hieronder.

Uitvraag energieafnemer/leverancier.

We hebben een uitvraag specificatie opgesteld voor de afname van de geleverde stroom en de levering van stroom aan de leden.

We verwachten deze aanvraag begin september uit te sturen naar de potentiële kandidaten,  begin september.

Voorselectie heeft geleid tot de volgende mogelijke energieleverancier

 1. Greenchoice
 2. Qurrent
 3. Van de Bron
 4. Engie

Op de ledenvergadering (eind september/begin oktober) zullen we de offertes voorleggen en kiest de vergadering de partij waar we mee in zee gaan.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Finaliseren formele inschrijving leden . (Uiterlijk 15 september binnen)
 • Offerte en technische uitvoering aansluiting met Enexis
 • Offertebeoordeling installatie leverancier
 • Aanvraag offertes en beoordeling energie leverancier
 • Voorbereiding Ledenvergadering eind september/begin oktober

Mocht je met betrekking tot de ledenoverkomst nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met :

Het Duurzaam Overloon team: Stijn Eric, Antwan, Dennis en Herman

Infobulletin 30 juli 2017

Energiecoöperatie Duurzaam Overloon! U.A.

 

Beste mogelijke deelnemer of toekomstig lid van DO !

Nu de Coöperatie Duurzaam Overloon! formeel bestaat kunnen we starten met de formele inschrijving.

Onder de menu tab Informatie vindt je een voorbeeld van de ledenovereenkomst en het paneeldelen reglement.


Hoe schrijf ik me formeel in?

Binnenkort ontvang je de ledenovereenkomst en het paneeldelen reglement in de mail.

De ledenovereenkomst is reeds op jouw naam gesteld met door jouw opgegeven gegevens en aantal panelen van deelname zoals vermeld op het interesse formulier.

Indien je akkoord gaat met de overeenkomst dan print je deze in tweevoud uit , onderteken je beide exemplaren en levert deze in bij de Coöperatie.

Dit inleveren kan op 2 manieren:

 • Opsturen per post naar:

Coöperatie Duurzaam Overloon! U.A.
14 Oktoberplein 2
5825 CC Overloon.

 • Of je deponeert het bij De Pit in de brievenbus.

Uiterlijk 15 september 2017 moet de overeenkomst bij Duurzaam Overloon! Ontvangen zijn.

Na ontvangst zal het bestuur beide exemplaren ondertekenen en 1 getekend origineel naar je terugsturen. Daarna ben je formeel lid van de coöperatie Duurzaam Overloon! U.A.

Wanneer en hoe moet ik mijn inleggeld betalen?

Indien de voorinschrijvingen voor 900 panelen daadwerkelijk wordt omgezet in 900 gekochte panelen heeft dat een substantiële consequentie in positieve zin. De eerder vermelde inschrijfprijs van 350 Euro maximaal per paneel kan dan veel lager.

In de week na 15 september maakt het bestuur de balans op van het aantal inschrijvingen en de aangevraagde offertes daarna kan dan ook de werkelijk inschrijfprijs bepaald worden.  Indien alle 900 panelen gekocht worden zal de inschrijfprijs naar alle verwachting onder de 300 Euro per paneel liggen.

U ontvangt daarna een factuur van het totaalbedrag van inleg. Deze bestaat uit het aantal gecontracteerde panelen maal de definitieve inschrijfprijs. Dit bedrag dient binnen 2 weken na factuurdatum op de bankrekening van Duurzaam Overloon te zijn bijgeschreven.

Kortom ergens begin Oktober dient er te worden betaald.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Formele stappen als openen van de bankrekening en werven en selecteren van een penningmeester.
 • Voorselectie en financiële screening van de potentiele leveranciers voor het zonnedak.
 • Opstellen technische specificatie en aanvraag offertes voor het zonnedak
 • Formeel contracteren van het dak van het oorlogsmuseum

 

Mocht je met betrekking tot de ledenoverkomst nog vragen hebben dan kun je via de mail contact opnemen:

 

Het Duurzaam Overloon! team: Stijn Eric, Antwan en Dennis.

Coöperatie Duurzaam Overloon! is opgericht.

Energiecoöperatie Duurzaam Overloon !

Infobulletin 10 Juli 2017

  

Beste mogelijke deelnemer of toekomstig lid van DO !

Coöperatie Duurzaam Overloon! is opgericht.

Afgelopen woensdagmorgen 5 juli was er een eerste belangrijke mijlpaal voor Duurzaam Overloon. DO! Is formeel opgericht middels het passeren van de oprichtingsakte bij de notaris.

Dit belangrijke moment is op de gevoelige plaat vastgelegd. Van links naar rechts zien we Eric Toonen als secretaris van DO!, Dennis Gieselaar bestuurslid van DO! Stijn Heijs als voorzitter van DO! bezig met de akte ondertekening en Sharon Rieff notaris te Vierlingsbeek.

Voor de oprichting willen we zowel de notaris als de gemeente Boxmeer hartelijk bedanken. Beiden wensten de start van de coöperatie een warm hart toe. De notaris middels een scherpe prijsstelling en zeer snelle service. De gemeente Boxmeer voor het betalen van deze oprichtingskosten.

 

 

De status waar we nu staan

De vervolg informatieavond op 14 juni was weer goed bezocht. De teller staat nu op 71 belangstellenden en we zitten momenteel boven 900 panelen qua inschrijvingen.

Als alle belangstellenden ook daadwerkelijk deel gaan nemen zullen we dus een zonnedak van 1200 panelen realiseren. 300 voor de Pit en 900 voor de Coöperatie. Al deze 1200 zullen worden geplaatst op het dak van het oorlogsmuseum.

Conclusie: De maximale capaciteit van 1200 panelen gaat er komen

Ondanks dat we de maximale capaciteit bereikt lijken te hebben kunnen belangstellenden zich nog steeds inschrijven. Tenslotte is niet zeker dat iedereen ook daadwerkelijk meedoet. Daarnaast; mocht er voldoende belangstelling zijn dan zullen we de mogelijkheden van een tweede dak onderzoeken.

Inschrijfprijs  waarschijnlijk onder de 300 euro

Indien daadwerkelijk de 900 voorinschrijvers ook allemaal de ledenovereenkomst tekenen heeft dat een substantiële consequentie in positieve zin . De eerder vermelde inschrijfprijs van 350 Euro per paneel kan veel lager.

Op basis van de huidige inschattingen zal die tussen de 275 en 300 Euro komen te liggen.

Het exacte bedrag weten we pas als alle inschrijvers zeker zijn en we ook de exacte investeringsbedragen bekend zijn.

 

Financieel rendement naar boven de 7%

Door de veel grotere belangstelling dan verwacht zal het financieel rendement veel beter zijn dan het eerder vermelde 4-5%. Op basis van de huidige inschattingen zal dit tussen de 7-8% per jaar liggen. Dit omdat de inleg per paneel veel lager zal zijn. Tevens zijn diverse jaarlijkse coöperatiekosten een vast bedrag. Hierdoor zullen  deze per paneel per jaar dus lager worden. Deze lagere aanschaf met lagere kosten leidt tot een veel beter rendement.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Nu de coöperatie bestaat kunnen we ook de formele ledenovereenkomsten definitief maken. We verwachten rond 20 juli deze naar alle belangstellenden toe te sturen
 • Formele stappen, inschrijving Kamer van Koophandel, openen bankrekening en werven en selecteren van een penningmeester.
 • Opstellen technische specificatie en aanvraag offertes voor het zonnedak
 • Formeel contracteren van het dak van het oorlogsmuseum

 

Kortom binnen 2 weken verwachten we te starten met de formele inschrijving via de ledenovereenkomsten. We houden jullie op de hoogte.

Het Duurzaam Overloon team: Stijn Eric, Antwan en Dennis

Artikel in de Peel en Maas

Zonnepanelen Overloon in trek

 

Overloon | Het zonnepanelenproject voor gemeenschapshuis De Pit loopt voortvarend. Er hebben zich bijna 70 mensen gemeld die interesse hebben in de aankoop van een of meerdere panelen.

 

Door het opwekken van zonne-energie wil een werkgroep, waarin onder meer vertegenwoordigers van plaatselijke bedrijven als Henra en Van Gemert Installatiegroep zitten, het hoge energieverbruik van het gemeenschapshuis aanpakken.

 

Om een deel van het exploitatietekort van De Pit terug te dringen, wordt het hoge energiegebruik van het gemeenschapshuis aangepakt. Het doel van het project is om jaarlijks 10.000 euro op het energieverbruik te besparen. In totaal kunnen 200 zonnepanelen op het dak van De Pit worden gelegd. Tevens heeft het plaatselijke oorlogsmuseum belangeloos zijn medewerking toegezegd.  “Op een gedeelte van het dak van het museum kunnen nog eens 1200 panelen worden geplaatst”, zegt Henra-directeur Stijn Heijs. “Daarmee halen we onze doelstelling, 10.000 euro reductie in energiekosten, ruim en is het ook voor de investeerders, zowel particulieren als bedrijven, interessant om dit project te steunen. Ja, natuurlijk zijn we als plaatselijke en zojuist opgerichte energiecoöperatie erg bij met de steun van het oorlogsmuseum en de belangstelling van burgers. Die is veel groter dan we van tevoren hadden verwacht. Maar eigenlijk is het succes ook wel te verklaren. Door de deelname krijgt de Pit gratis panelen. De opbrengst gaat naar de deelnemers aan de coöperatie. Zeker voor mensen die geen zonnepaneel op hun eigen dak willen hebben, is dit project een unieke kans. Het is een win-winsituatie voor alle deelnemers.”

De coöperatie staat niet allen open voor inwoners van Overloon maar alle aangrenzende postcodes waardoor ook inwoners in Venray noord, Smakt en Merselo deel kunnen nemen aan deze zonnestroom coöperatie

Op woensdag 14 juni om 19.30 uur vindt in De Pit een tweede bijeenkomst plaats voor alle mensen die zich als geïnteresseerde hebben gemeld. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Voor meer informatie is er sinds kort een eigen website in de lucht te weten www.duurzaamoverloon.nl